Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. NoviaCura streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die aan ons verstrekt wordt. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. 

 

Categorieën persoonsgegevens
Wanneer u mondzorg ontvangt van NoviaCura, laat u persoonsgegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger worden opgegeven aan de (zorg)instelling waar u verblijft dan wel verzorgd wordt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
NoviaCura ontvangt uw persoonsgegevens doorgaans van de (zorg)instelling.

Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die NoviaCura verwerkt:
• NAW-gegevens;
• BSN;
• Geslacht;
• Gegevens betreffende uw (mond)gezondheid (bijv. behandelgegevens, gebitstatus etc.);
• Medicijngebruik;
• De naam van uw (eventuele) zorgverzekeraar;
• Data van uw afspraken;
• (Indien van toepassing) Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst tussen u en NoviaCura uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het opstellen en bijhouden van uw medisch mondzorgdossier;
• Het inplannen van een controle of behandeling door de juiste mondzorgprofessional;
• Het uitvoeren van een controle of behandeling door de juiste mondzorgprofessional;
• De geleverde zorg declareren bij het zorgkantoor;
• Het verbeteren van onze dienstverlening;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen maar aan derden als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. NoviaCura zal persoonsgegevens delen met de (zorg)instelling waar u woonachtig bent dan wel wordt verzorgd. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk voor verdere opvolging in de behandeling en/of verzorging door de (zorg)instelling.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.
Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
NoviaCura neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze maatregelen worden aangepast of uitgebreid wanneer verbeterde technologieën beschikbaar zijn of de geldende wet- en regelgeving dit vereist.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kwaliteit@noviacura.nl.

 

Uw rechten
Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en te wissen. Ook kunt u aan NoviaCura verzoeken gegevensverwerking te beperken of uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kwaliteit@noviacura.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

NoviaCura
Galliërsweg 39c
5349 AT Oss
T: 0412 – 61 47 20
E: kwaliteit@noviacura.nl

"NoviaCura maakt het verlenen van tandheelkundige zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening tekort schiet."

Dank u!

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Dank u!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.